Belastingplan 2023

 

Minimumlonen

Minimumloon stijgt (waarschijnlijk) met 10,15% per 1 januari 2023. Deze maatregel heeft niet alleen invloed op het salaris maar ook op uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon.

 

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding (die momenteel 19 cent per kilometer bedraagt) gaat omhoog. Per 1 januari 2023 zal deze verhoging 21 cent per kilometer bedragen en per 1 januari 2024 zal dit 22 cent per kilometer worden.

 

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk naar € 2,13 per dag. Zodra hier zekerheid over is, zullen we dit delen. Per dag kan óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding worden gegeven. Werkgevers kunnen met werknemers vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeven werkgevers niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

 

Arbeidskorting

Vanaf 1 januari ontvangen medewerkers flink meer arbeidskorting waardoor ze per saldo minder belasting gaan betalen. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2023 uit op € 3.070,-). Daarnaast gaat ook het belastingtarief voor de inkomstenbelasting in schijf 1 omlaag, wat een extra besparing oplevert voor de lage inkomens.

 

Vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de WKR stijgt waarschijnlijk per 2023 naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de loonsom en over het meerdere 1,18%. Mocht de verhoging definitief worden dan lees je dit op onze website.

 

Bijtelling auto

Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s blijft in 2023 gelijk aan 2022; 16%. Voor niet elektrische auto’s is dit tarief 22%. Wel wordt de maximale cataloguswaarde van de auto waarover het bijtellingspercentage geldt verlaagt. Deze gaat in 2023 naar € 30.000,- (in 2022 was dit € 35.000,-). Het bijtellingspercentage van 16% zal ook gelden voor 2024. In 2025 zal dit verhoogd worden naar 17%.

 

Loondoorbetalingsverplichting AOW-gerechtigde medewerker

Wanneer een AOW-gerechtigde medewerker ziek wordt, betaal je nu 13 weken het loon door. Vanaf 1 juli 2023 hoef je nog maar 6 weken loon door te betalen aan deze zieke medewerker.

 

30% regeling buitenlandse medewerkers

De 30%-regeling wordt versoberd per 2024. Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, kunnen met de 30% regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen (als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen). Vanaf 2024 wordt deze regeling beperkt tot de Balkenendenorm (in 2023 € 223.000).  Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in ons land. Een voorbeeld van deze extraterritoriale kosten zijn de kosten voor huisvesting. Deze kosten kunnen opgenomen worden als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, maar alleen als de kosten per werknemer in de salarisadministratie wordt bijgehouden. In plaats van deze kosten op te voeren in de salarisadministratie mag de werkgever, onder voorwaarden kan de 30% regeling toegepast worden.

 

Regels gebruikelijk loon DGA aangescherpt

Voor dga’s geldt worden de regels voor het bepalen van het gebruikelijk loon aangescherpt. De dga mag het salaris voor de loonaangifte nu stellen op 75% van het loon van iemand in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. In de Voorjaarsnota is al bepaald dat dit vanaf 2023 naar 85% gaat. Maar in het koopkrachtpakket zou zijn afgesproken dat de doelmatigheidsmarge helemaal vervalt (dat houdt in dat een dga-salaris op 100% van het loon van iemand in de meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt gesteld). Dga’s die deze rekenmethode met doelmatigheidsmarge gebruiken moeten daarom in principe een hoger loon hanteren, en dus meer belasting afdragen.

 

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken werkgever

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in werking dan 1 januari 2024. Dat stelt het kabinet in de Rijksbegroting SZW.

 

Premies werknemersverzekeringen

Definitieve vaststelling van de premies werknemersverzekeringen 2023 vindt in oktober 2022 plaats. Wanneer deze bekend worden vermelden wij de premies 2023 op onze website.

 

Premiekorting voor collectieve zorgverzekering per 2023 afgeschaft

Werkgevers met een collectieve zorgverzekering voor hun werknemers moeten er rekening mee houden dat de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Werkgever moet mogelijk de afspraken met de verzekeraar aanpassen.

 

Kinderbijslag wordt niet geïndexeerd in 2023

Wat heeft dit met personeel en salaris te maken zeg je? Nou, met de besparing hiermee wordt het nieuwe geboorteverlof gefinancierd. Werknemers kunnen, als aan voorwaarden is voldaan, gebruik maken van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Voor deze uren betaalt het UWV 70% van het salaris door. En zo blijft de weegschaal van uitgaven door de overheid in balans. In 2024 gaat de kinderopvangtoeslag zelfs iets naar beneden.